Doniranje hrane

Sukladno čl.13. stavku 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (NN 119/15), kojeg je donijelo Ministarstvo poljoprivrede i koji je stupio na snagu 2. studenog 2015. godine, Caritas Sisačke biskupije obavještava potencijalne donatore hrane da ispunjava sve uvjete sukladno navedenom pravilniku te da je upisan u Registar posrednika koji se vodi pri Ministarstvu poljoprivrede (rješenje o upisu u registar: KLASA: UP/I-310-26/15-01/21; URBROJ: 525-07/0216-15-3; od 4. prosinca 2015. godine). Registarski broj posrednika: 6.

Ovime obavještavamo sve donatore koji su u mogućnosti donirati hranu pred istek roka da nam se jave, kako bi se dogovorili oko preuzimanja iste. Sukladno zakonu pri doniranju hrane ste oslobođeni plaćanja PDV-a. Caritas Sisačke biskupije će sa zahvalnošću preuzeti donaciju i podijeliti je svojim korisnicima, te istu neće koristiti za komercijalne svrhe.